Puciul impotriva Curtii Constitutionale

În Curtea Constituțională se pregătește o lovitură de forță, un puci, după modelul puciului parlamentar de acum o lună și ceva, se pune iar la lucru tirania majorității. USL, prin intermediul membrilor CCR subordonați (Gaspar, Toader, Predescu) dorește să le ia dreptul de vot celorlalți judecători ai Curții Constituționale și apoi să-i dea afară, urmînd să fie înlocuiți cu oameni fideli puciștilor. USL dă afară pur și simplu judecătorii Curții Constiuționale care nu votează așa cum vrea USL.

Valeriu Zgonea: ”Există procedură. În momentul în care cei doi colegi sau trei sau cinci care au încălcat grav atribuţiile conferite prin Constituţie şi prin Legea Curţii Constituţionale vor fi judecaţi de către plenul Curţii, la fel ca şi la parlament, cei care sunt în acel moment analizaţi nu au drept de vot. Pe cale de consecinţă, în acel moment, pierzându-şi calitatea de membru al Curţii Constituţionale cu decizia plenului Curţii, parlamentul sau preşedinţia poate face nominalizări pentru completarea /Curţii/. Acesta este atributul lor.”

Deci, membrii neUSL ai CCR (Moțoc, Zegrean, Minea, Lăzăroiu, Puskas) pot fi luați în discuție de plenul CCR. Cei luați în discuție nu au drept de vot. Astfel, dacă sînt luați în discuție: Lăzăroiu și Minea, să zicem, ei n-au drept de vot. Astfel, pot fi suspendați cu scorul de 4 la 3. În momentul ăla rămîn în CCR 7 judecători. Plus încă 2 noi judecători, numiți de Parlament sau Președintele interimar, se face 6-3 pentru USL în CCR și se validează referendumul. Dacă sînt luați în discuție 5 membri CCR, doar ceilalți 4 au drept de vot. Și astfel, prin forță, li se ia dreptul de vot al unor membri ai Curții Constituționale, după care sînt dați afară din Curte, urmînd ca majoritatea parlamentară și președintele interimar să-i înlocuiască cu oameni apropiați puciștilor.

Numita Elenina Nicuţ, nu știți voi cine e, n-aveți treabă, îmi povestea despre scenariul ăsta, despre posibilitatea unui asemenea scenariu, încă din 2 august parcă. Nu numai mie. Dar numita Elenina Nicuţ, nevorbind despre liste, vorbea deci aiurea.

Vizavi de ce spune Zgonea, ar trebui totuși făcute cîteva precizări:

1. În legea CCR se spune că ”Încetarea mandatului unuia dintre membrii Curții se hotărăște în plen, cu votul majorității judecătorilor Curții.”

2. Este normal ca fiecare caz să fie judecat individual. Asta înseamnă că dacă judecătorul acuzat nu are drept de vot, el nu are drept de vot doar atunci cînd se discută cazul lui, nu și cazurile celorlalți. Astfel, la discutarea fiecărui caz au drept de vot 8 judecători. Este absurd să-i retragi dreptul de vot al unui judecător cînd sînt judecați colegi ai lui.

Probabil că USL vrea o judecată în grup și să li se retragă dreptul de vot tuturor celor puși în discuție. Sau speră să atragă de partea lor un al cincilea judecător. Astfel, dacă e pus în discuție Minea, de exemplu, scorul să fie 5 la 3 (Gaspar, Predescu, Toader, Aspazia, Puskas versus Zegrean, Moțoc, Lăzăroiu). După ce Minea este eliminat, totul devine foarte ușor.

Am spus-o și o repet pînă mă apucă exasperarea: listele nu au fost și nu sînt o miză! Sînt doar o diversiune, un pretext de amînare pînă cînd USL găsește o altă soluție de forță.

Art.67 (Legea CCR)

(1) Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;

b) în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării funcţiei de judecător mai mult de 6 luni;

c) în caz de încălcare a prevederilor art.16 alin.(3) sau ale art.40 alin.(3) din Constituţie, republicată sau pentru încălcarea gravă a obligaţiilor prevăzute la art. 64.

(2) Constatarea încetării mandatului, potrivit lit. a), se face de preşedintele Curţii Constituţionale, iar în celelalte cazuri, încetarea mandatului se hotărăşte în plen, cu votul majorităţii judecătorilor Curţii.

CONSTITUȚIE

Art. 16 (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

Art 40 (3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.

Legea CCR

Art.64. – Judecătorii Curţii Constituţionale sunt obligaţi:

a) să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate şi în respectul Constituţiei;

b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale;

c) în adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau negativ, abţinerea de la vot nefiind permisă;

d) să comunice preşedintelui Curţii Constituţionale orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;

e) să nu permită folosirea funcţiei pe care o îndeplinesc în scop de reclamă comercială sau propagandă de orice fel;

f) să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei şi demnităţii funcţiei lor.

Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale

CAPITOLUL VIII
Răspunderea disciplinară

Art.60. – Regulile de procedură privind răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului Curţii Constituţionale sunt stabilite prin prezentul regulament.

Art.61. – (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către judecătorii Curţii Constituţionale şi personalul acesteia, prin care au fost încălcate normele legale, regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, hotărârile Plenului Curţii Constituţionale, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă, ordinele preşedintelui, dispoziţiile conducătorilor ierarhici sau îndatoririle prevăzute în fişa postului, după caz.
(2) Personalul Curţii Constituţionale este obligat să păstreze confidenţialitatea activităţii, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii sau prezentului regulament, aceasta are caracter public.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor alin.(2) atrage răspunderea disciplinară.

Art.62. – Judecătorii Curţii Constituţionale răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a dispoziţiilor art.64 din Legea nr.47/1992, republicată.

Art.63. – (1) Pornirea acţiunii disciplinare împotriva judecătorilor Curţii Constituţionale se poate face numai pe baza unei sesizări scrise şi semnate.
(2) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, prin ordin, o comisie de cercetare disciplinară, formată din 3 judecători, pentru a examina cele sesizate.
(3) Dacă sesizarea îl priveşte pe preşedintele Curţii Constituţionale, desemnarea celor 3 judecători revine Plenului Curţii şi se face prin tragere la sorţi, care va fi consemnată într-o hotărâre.
(4) Unul dintre cei 3 judecători va fi desemnat ca preşedinte al comisiei de cercetare disciplinară.
(5) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia. Comisia de cercetare disciplinară poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură.
(6) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, judecătorul va fi convocat în scris de comisia de cercetare disciplinară, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(7) Neprezentarea judecătorului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin.(6) fără un motiv obiectiv ori refuzul acestuia de a face declaraţii se va consemna într-un proces verbal, neîmpiedicând finalizarea cercetării.
(8) În cursul cercetării disciplinare prealabile judecătorul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei desemnate să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.
(9) În situaţia în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este neîntemeiată, va întocmi un raport prin care va propune Plenului Curţii Constituţionale clasarea cauzei. Plenul, în termen 20 de zile de la data luării la cunoştinţă a raportului comisiei de cercetare, se va pronunţa asupra propunerii cuprinse în raport, printr-o hotărâre, care se va comunica persoanei cercetate.
(10) În cazul în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este întemeiată, va întocmi un raport care, împreună cu dosarul, se prezintă Plenului Curţii Constituţionale, Plenul, în termen 20 de zile de la data luării la cunoştinţă a raportului comisiei de cercetare, va soluţiona acţiunea disciplinară, printr-o hotărâre, care se va comunica în scris celui sancţionat în termen de 5 zile de la adoptare. Hotărârea produce efecte de la data comunicării.
(11) Acţiunea disciplinară, iniţiată în condiţiile alin.(2) sau (3), după caz, poate fi exercitată în termenul de prescripţie de cel mult un an de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare de către preşedintele sau Plenul Curţii Constituţionale, după caz, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii faptei.

Art.64. – (1) Plenul Curţii Constituţionale poate aplica judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
c) încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale.
(2) În cazul aplicării sancţiunii prevăzute la alin.(1) lit.c), dispoziţiile art.67 şi 68 din Legea nr.47/1992, republicată, se vor aplica în mod corespunzător.

Art.65. – (1) Hotărârea prin care se constată abaterea disciplinară şi se aplică sancţiunea se adoptă cu votul majorităţii judecătorilor.
(2) Hotărârea prin care se dispune sancţionarea va cuprinde următoarele:
a) descrierea faptei supuse cercetării disciplinare şi încadrarea juridică a acesteia;
b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător;
d) sancţiunea aplicată, cu indicarea motivelor care au stat la baza aplicării acesteia;
e) calea de atac, termenul în care hotărârea poate fi atacată şi instanţa competentă să judece calea de atac.

Art.66. – (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art.65 se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(2) Recursul suspendă executarea hotărârii Plenului Curţii Constituţionale de aplicare a sancţiunii disciplinare.
(3) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin.(1) este irevocabilă.

Facebook Comments

888 Comments Puciul impotriva Curtii Constitutionale

 1. treebeard

   @Bleen  Credeam ca ne explici in articolul asta si ce s-a intamplat cu erata aia, daca fragmentul a fost in hotararea initiala si a fost omis cand a fost transmisa, sau n-a fost si a fost introdus prin erata. Si daca suntem in cazul doi, daca este legal.
   

  Reply
   1. iagermihaela

     @Annia Poate că tu nu,dar așteptăm de la ea să spună lucruri inteligente!Mai stai pe aici și vei spune și tu!!!

    Reply
    1. DanCanada

      @SimonaM  @EleBelele  @oglinjoara Ciuma butonică. De cind is la butoane au luat-o si pe asta.

     Reply
    2. Gramofonu

     Sfirsitul lumii incepe cu ciuma lui cacarau.
      
     Pe cind cu ciuma lui Cacarau mureau romanii din tara, iar cei din afara fugeau din liste.

     Reply
    1. ny2

      @revealer  @Gramofonu  @SimonaM zice ca judecatorii n-aveau niciun motiv sa nu dea hotararea pe 2 august si ca el nu crede ca se vor intruni doar pt a discuta erata, daca tot isi strica concediile

     Reply
    2. Gramofonu

      @ny2  @revealer  @SimonaM La 85 de ani au alte griji, nu concediile. Vor sa fie bagati in seaaaaama, sa fie bagati in istooooorie (nu conteaza cum, ca isusi sau ca iude), vor ahhhhhhhhhhaaaaa….ce ziceam? o peeeeeerna.

     Reply
    3. ny2

      @Gramofonu  @SimonaM  @revealer ideea de baza este ca, in ceea ce ma priveste, am ajuns la vorba lui Caragiale, si caruta zdranga-zdranga, clopoteii tilinca-tilinca. o sa ma lase dracului nervii pana la urma, ca de o luna traim un montagne-russe

     Reply
   1. geronimo

     @revealer  e de pe vremea cand Liviu Mihaiu credea asta despre PSD. Astazi, cand  si triberalii cer asistentza,  Mihaitza s-a smintit si nu mai vrea sa auda de Base

    Reply
    1. mimisor007

       @revealer  @geronimo 
     Liviu Mihaiu zis colivie nu-i neaparat smintit, ci lipsit de principii sanatoase de viata, ca n-a avut cine sa i le dea. Maica-sa – intitulata de colegii lui constanteni „roza pe piscina” spala saraca piscine vara pe litoral. Ea o fi fost femeie cumsecade ( n-am avut placerea) dar n-avea autoritate asupra bardului de la Catavenci. Pe care, iata, impreuna cu Doru Buscu, i-a facut de rusine cu tot cu idealurile lor de tinerete – tinerete in care au fondat primul ziar de satira politica si sociala din Romania libera, post dictatura. Daca ar avea rusine, ar trebui sa-i fie. O avea? N-o avea? ia sa vedem:
     http://ihincu.wordpress.com/2012/08/08/despre-rusine-apel/
      

     Reply
    2. geronimo

      @ny2  @revealer  râdem noi, râdem, da`i de plâns. Parca niciodata nu a fost mai actuala exclamatia indurerata a sotilor de la „Teze si antiteze la Paris” : 
         „Atâtea si atâtea demisii morale !”

     Reply
    3. geronimo

      @mimisor007  @revealer  Pai, in sensul asta am posta undeva mai jos somatia  lui Tismaneanu :
     „Impotriva obscenității publice: Cine tace consimte”
     Vremurile sunt de asa natura incat  ” daca nu veti spune adevarul, atunci vor striga pietrele in locul vostru” ~ zicea Iisus

     Reply
 2. Yeba

  Anunț trist pentru comentatorii acestui blog și eventualii cititori inteligenți.
  Problema listelor este, dacă nu închisă, măcar suspendatăăăă, intră în offensiveeee
  pt că am primit de la AEP:
   
  „Referitor la cererea dumneavoastră adresată Autorității Electorale Permanente, vă informăm că, în momentul de față, instituția noastră nu deține listele electorale utilizate la referendumul național din data de 29 iulie 2012, acestea fiind puse la dispoziția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru efectuarea unor cercetări.
   
  Ulterior, ele vor fi predate operatorului economic desemnat să realizeze extragerea bazei de date textuale și arhivarea electronică a acestora, în vederea depistării eventualelor voturi multiple. După restituirea listelor, instituția noastră vă va comunica, deîndată, informațiile solicitate. Reply to: Reply to Autoritatea Electorala Permanenta.”

  Reply
  1. DanCanada

    @Yeba AEP is chiar distractivi: „instituția noastră vă va comunica, deîndată, informațiile solicitate”. Pe limba lu’ Interimaru’: rait ăuei.

   Reply
  2. SimonaM

    @Yeba Iar vorbim de listele alea pe care scrie Autoritatea cu creion chimic?
   Nu există copii? Nu sunt datele pe suport informatic?
    

   Reply
   1. revealer

     @SimonaM  @Yeba Alea sunt listele pe care s-a votat. Cu semnaturi si toate cele. Nu au avut timp sa faca copii electronice – si spune in comunicat ca nu le-au putut prelucra.

    Reply
    1. SimonaM

      @revealer  @Yeba Aha. Me understands now.
     Recunosc că nu știam întrebarea la care avem aici răspunsul.

     Reply
  3. Florina

    @Yeba 
    
   Deci, orice discuţie ar începe USL, legată de listele DUPĂ CARE S-A DESFĂŞURAT DEJA REFERENDUMUL, răspunsul este unul singur: LA PARCHET, LA PARCHET, LA PARCHET!

   Reply
  4. teocharis

    @Yeba stiu ca e nevoie de cel putin 2 luni ptr a implementa celebrul soft ptr detectarea votului multiplu
    
   deci asteptam un raspuns de la AEP dupa alegerile parlamentare din nov…

   Reply
   1. mimisor007

     @teocharis  @Yeba cam asa. Intre timp dementul ( ca nu mai pot sa-i spun altfel, frizeaza dementa patologica) presedinte interimar, de abia asteapta ca ministrul de justitie sa propuna alt procuror general, ca sa-i semneze el numirea. sa ne pazeasca Dumnezeu pe toti…

    Reply
   2. SimonaM

     @teocharis  @Yeba Timp în care parchetul cercetează, se pot aproba ceva interceptări noi… 
    Ideea era să dea lumea câte un ghiont verificărilor, nu să primim răspuns pe persoană fizică.

    Reply
   3. Yeba

     @teocharis eu și familia mea de boicotanți am cerut să ni se spună dacă am votat, atât., să ni se trimită fotocopia rândurilor cu pricina.

    Reply
 3. Yeba

  Revenim la Marius Nistor sindicalistul A3, acum rulând live la Stoiceasca. „Abia acum are loc adevărata lovitură de stat. Băsescu dă o lovitură de stat.” Andon: „Da, aceasta este adevărata lovitură de stat, pregătită de când au reușit să-i păcălească pe Barroso și pe alți băgători de seamă că Justiția este amenințată.”

  Reply
   1. Yeba

     @EleBelele șșșș, ce zicea Isărescu despre gură? Tu de ce te bagi? (era un banc). Deci ideea e că Băse e foarte tare.

    Reply
 4. ny2

  voi auziti ce spun astia la B1? ca mai multi membri PNL s-au autodenuntat, in gluma, ca si-au instigat nevestele sa mearga la vot. si ca desi este o gluma, Parchetul e obligat sa faca cercetari. @EleBelele , asta nu se pedepseste? eu parca asa tineam minte.

  Reply
 5. geronimo

   Daca puciul va intra la apa, oare ce-ar fi ca Șova sa-i circumscrie cu mana lui ? Pucist cu pucist, bucata cu bucata -drept pedeapsa. Ca ăstora le e  mai frica de pușcărie decat de circumcizie.. 

  Reply
  1. geronimo

    @Rezon   doară Pintea n-o muritu
                                 numa` un pic s-o .. înmulțitu

   Reply
    1. geronimo

      @Rezon Clar, i`m proud ca nu m-am lasat dus de val. Vezi? asta e cusurul meu : sa fiu vesnic .. minoritar 

     Reply
  2. mimisor007

    @Rezon sa speram. Sa speram ca nu moare din nou dupa ce se schimba, in septembrie procurorul general ( seful procurorilor din romania, asa, mai pe intelesul tuturor) cu unul pe care il va propune noul ministru de justitie a lui Ponta. Sa ne rugam in acest sens ca, serios, nu stiu daca realizati, dar in aceasta privinta asta e tot ce ne-a mai ramas. Si noua, si procurorilor.

   Reply
 6. geronimo

  ~Guvernul Delete~
  „Primarii care nu trimit liste electorale curăţate, ameninţaţi cu puşcăria. Conform documentului emis de Guvern, vor fi eliminate de pe liste persoanele decedate , persoanele care și-au pierdut dreptul de a vota”.. Adica dupa ce mai intai au votat cu pleava din ocne, acuma le dau „delete”

  Reply
  1. Florina

    @Rosu 
    
   Tănăsescu spunea cu ceva timp în urmă că TVA 9% la alimente nu va însemna o scădere în preţul de la raft, ci o gaură la buget. Şi nişte gîlme-n alte părţi, aş adăuga eu. 

   Reply
  2. SimonaM

    @Rosu TVA redus la alimentele de bază oricum era fâs. 
   Însă cota progresivă… Grrr. Îngrozitoare. Moment mai prost nu se putea. Noroc cu ăștia, că le mai pun frână.

   Reply
  1. EleBelele

    @Gramofonu a propos de norica, ma gandeam ca tocmai a urcat vertiginos in topul indivizilor pe care i-as bate pana la epuizare.

   Reply
   1. EroulBula

     @EleBelele  @Gramofonu Ai grija sa nu se rostogoleasca peste tine ca s-a terminat meciul :-)))

    Reply
 7. SimonaM

  ”Cred că cei de la USL nu mai au limite. Fac un apel la ei să nu mai atace CCR”.
   
  That’s it, folks.
  I’ll be back soon, with another cartoon.

  Reply
  1. Rosu

    @SimonaM Io nu va mai inteleg. Ce ati vrea sa zica? So pe ei, luati-i, mama lor de hoti? Ce sa zica??? Atunci cand zici ca nu sunt bune presiunile pe magistrati sa te apuci sa faci pe cel care da cu biciul in ei „motivandu-i sa isi faca datoria” prin apeluri mieros-ipocrite?

   Reply
   1. SimonaM

     @Rosu Ce să zică? Fraudă, lovitură de stat, puci, liste (acum chiar avea voie să zică de liste!)…

    Reply
    1. Yeba

      @SimonaM  @Rosu Eu cred că astea sunt cuvinte-cheie pe care și-a porpus să le evite, or fi conflictuale…
     Pe de altă parte, aflăm de la Mumița Păduricii, comentatorul Votul-tău-contează:
     „JOI 16 AUGUST MARSUL LIBERTATII SI DEMOCRATIEI PENTRU RESPECTAREA VOTULUI EXPRIMAT DE ROMANI IN 29 IULIE, DE CATRE CCR.MARSUL VA AVEA LOC INCEPAND CU ORA 18.00 DE LA PIATA UNIVERSITATII PANA LA PIATA VICTORIEI SI INAPOI.CEI CARE DORESC SA PARTICIPE SUNT RUGATI SA AIBA UN TRICOU DE CULOARE ROSU, GALBEN SAU ALBASTRU.”
      
     Majusculele i le-a dat de la spital, nu-s ale mele.

     Reply
    2. Yeba

     @SimonaM@Rosu
     Eu cred că astea sunt cuvinte-cheie pe care și-a propus să le evite, or fi prea conflictuale…
     Pe de altă parte, aflăm de la Mumița Păduricii, comentatorul Votul-tău-contează:
     „JOI 16 AUGUST MARSUL LIBERTATII SI DEMOCRATIEI PENTRU RESPECTAREA VOTULUI EXPRIMAT DE ROMANI IN 29 IULIE, DE CATRE CCR.MARSUL VA AVEA LOC INCEPAND CU ORA 18.00 DE LA PIATA UNIVERSITATII PANA LA PIATA VICTORIEI SI INAPOI.CEI CARE DORESC SA PARTICIPE SUNT RUGATI SA AIBA UN TRICOU DE CULOARE ROSU, GALBEN SAU ALBASTRU.”
      
     Majusculele i le-a dat de la spital, nu-s ale mele.
      

     Reply
    3. teocharis

      @SimonaM  @Rosu videanu spunea ca pun cap la cap documentele ptr frauda dar nu pot iesi public decat …dupa incheierea puciului

     Reply
    4. hope18

      @Yeba  @SimonaM  @Rosu
      Sa ne asezam pe marginea traseului cu tricouri pe care sa scrie BOICOT ?

     Reply
  1. SimonaM

    @EleBelele Și când te gândești c-aveam prea puține pușcării înainte să înceapă nebunia…

   Reply
 8. oglinjoara

  BREAKING: În afară de Rus, nimeni nu avea dreptul să trimită completarea la CCR
  (din referatul procurorilor)
   
  „Nici ministrul delegat pentru Administraţie – numitul VICTOR PAUL DOBRE, nici secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, chestorul principal de poliţie CĂBULEA IOAN NICOLAE şi, cu atât mai mult, chestorul de poliţie MANOLOIU CONSTANTIN, directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date NU AVEAU DREPTUL să semneze documentul în care s-a consemnat faptul că <<…Ministerul Administraţiei şi Internelor nu îşi poate asuma veridicitatea numărului de persoane înscrise în listele electorale permanente…>>”

  Reply
 9. geronimo

  Am o pofta de sange, răzbunări cu legea in mana, DNA.. operatiunea „mani puliti” in varianta autohtona !
   
  Aaaaaaahh (vorba poetului):
   
  Ghiulele de capete cârne,
  Rânjite, scrâșnite si nerăzbunate:
  Măceluri, osândă, păcate …
   

  Reply
  1. DanCanada

    @geronimo Numa’ ca „mani puliti” pe limba lu’ Ponta inseamna ceva ce tine de frecarea mentei. Si ei fac asta deja de citeva luni bune.

   Reply
  2. Rezon

    @geronimo
    
   Pe tine, cadavru spoit cu unsoare,
   Te blestem să te-mpuţi pe picioare.
   Să-ţi crească măduva, bogată şi largă,
   Umflată-n sofale, mutată pe targă.
   Să nu se cunoască de frunte piciorul,

   Reply
   1. geronimo

    @Rezon
    Să-ţi crească măduva, bogată şi largă,
    Umflată-n sofale, mutată pe targă.
    Să nu se cunoască de frunte piciorul,
     
    :)) sa râdă de tine pâna si.. Kioru` :))
     

    Reply
 10. Florina

  Vă ziceam aseară că am şters de pe wall o cauză, Salvaţi Institutul Cantacuzino. Rău am făcut, or fi ştiut oamenii ăia ceva, ia uitaţi ce zice acu’ Daniel Arfire :
   
  „Virusul minirecensamantului face 40 000 de victime in Gorj. Senatorul Sova este avertizat sa nu nege acest genocid!”

  Reply
  1. Hongse

   @FlorinaDaniel Arfire
   În 10 zile!
   Pe de altă parte ăsta-i judeţul lui dr. Ponta. În ritmul ăsta rămâne fără cetăţeni, nu doar alegători care să-l voteze pe el, nu pe altul.
    

   Reply
 11. oglinjoara

  DOMN: Acum, Victor, pe de altă parte, am stat şi eu de vorbă cu ai mei… Ce s-a vorbit la tele-conferinţă este instigare la infracţiune… aia a PNL-ului. Pe bune!
  VICTOR PAUL DOBRE: Da, sunt convins.
  DOMN: Ia aceştia au chemat-o pe asta de la Evidenţa Populaţiei, care, tu şii foarte bine că e ofiţer MAI!
  DOMN: Şi aia a venit la primar şi i-a zis: „Domnule primar, când a fost scandalul cu moldovenii, acum trei luni, ne-am panicat şi am mai luat o dată la mână tot. Astea sunt listele!” Scandalul era în altă parte.
  VICTOR PAUL DOBRE: Nu dragă, deci, ei… teoria este să scoată 1.600.000.
  DOMN: Ce să scoată?! Cum îi scoate?
  VICTOR PAUL DOBRE: Să-i scoată pe ăia de afară, că sunt mai mult de 12 luni. O nebunie întreagă!
  DOMN: Dar nu ai lege pentru asta! Nu ai lege, pentru numele lui Dumnezeu!
  VICTOR PAUL DOBRE: Ştiu, ştiu, ştiu.
  DOMN: Iar nebunia că să dai ordonanţă, mie mi se pare…
  VICTOR PAUL DOBRE: Aia poate fi chiar…
  DOMN: Finalul finalului!

  Reply
    1. SimonaM

      @Florina  @severmihail Io am divorțat la tribunal, onorată instanță, mai pot să strau pă liste? Și nici nu mi-am schimbat numele. Jur.

     Reply
    2. Florina

      @SimonaM  @severmihail 
      
     Actualizează-te şi tu pe cale administrativă, nu-i mai face greutăţi lu’ domnu’ preşedinte. 

     Reply
   1. Florina

     @EleBelele  @teocharis 
     
    Listele după care s-a desfăşurat referendumul sînt la Parchet, damn it! Ce naiba mai intrăm în jocul ăsta? 
     
    Parchet, Parchet, Parchet să li se răspundă, de cîte ori vorbesc de liste!

    Reply
  1. AndreeaP

    @teocharis
    e fix ce-am dibuit de ieri, lasa listele fix asa si alaturi le pune un Excel cu 2 mil de oameni impartiti pe categoriile din memorandum, sa-i lase pe ei sa creada ce vor despre ei
   adica sa le dea motiv de nedecizie

   Reply
   1. teocharis

     @AndreeaP CCR se va afunda adanc daca vor taia  cu mana lor 2 milioane de diasporeni ne-ceredesesti din cvorum

    Reply
    1. Annia

      @teocharis  @AndreeaP Problema e ca junilor de 85 de ani se pare ca nu prea le mai pasa pana unde si in ce se mai afunda…

     Reply
 12. CiufutozaurusRex

  daca o sa cititi facsimilurile de la Tapalaga, o sa vedeti ca aia 40 de mii de morti din Gorj au aparut , de fapt, IN ZECE ZILE, nu intr-o luna.
  Antena3 ar putea sa opineze ca erau cetateni foarte slabiti de guvernarea portocalie, deci e plauzibil.
  functionarii respectivi mai spun ca la nivel national apar intr-un an 200 de mii de morti. iar astia au scos 40 de mii in 10 zile.

  Reply
   1. SimonaM

     @severmihail  @CiufutozaurusRex Numai după ce or fi votat de mai multe ori.
    Sper să-i numere cineva,…
     
     

    Reply
  1. DanCanada

    @CiufutozaurusRex De la manuscrisele de la Marea Moarta la Manuscrisele Mortilor. Peste citeva sute de ani au sa zica arheologii: ba ce tragedie, le-au murit 40 de mii in 10 zile si i-a ars pe toti ca nu vedem cadavre nicaieri.

   Reply
 13. Hongse

  Semnal de la Iorgulescu pentru toţi grăjdanii care sunt, au fost şi incă se gândesc să mai fie: sunt vinovaţi, dar au făcut infracţiunile personal. Să răspundă ei, nu-i treaba noastră.
   

  Reply
  1. Annia

    @Hongse Asa fac jigodiile: baga oamenii n rahat, apoi se spala pe maine! Din fericire, insa, ceea ce spune el e un bun mesaj pentru executanti: se vor gandi de doua ori, inainte s-o comita!

   Reply
 14. elgreco

  Cica uslmeu are 61% pe intentie de vot -Iorgulescu citire – Victor Ponta poate fi comparat cu Hitler pentru ca vine pe un vot popular – tot Iorgulescu -Gizas, asta are multimea vida intre urechi.

  Reply
 15. poweraxxel

  Deci, RTV si Antena 3 au batista pe tambal cu stenogramele. Doar anunt de dosar celor doi fosti ministrii. Realitatea si B1 dezbat pe larg, cu citate …

  Reply
 16. Rheia

  Io-s încă la birou, nu pot deschide teveul online, dar deduc din ce ziceți voi aici că prestatorii uslaci de pe sticlă par miruiți în moalele capului de stenogramele Rus-Dobre. Și că n-au pregătită nici o poezie cu care să distragă atenția de la ele. Mă înșel?

  Reply
  1. Taticu

    @Annia Negrea, a fost la Intact, de unde a plecat cu scandal, acuzand ca se fac anchete pentru a pune presiune pe politicieni/oameni de afaceri sau pentru a-i santaja pentru bani

   Reply
   1. CiufutozaurusRex

     @Taticu  @Annia daa, da. cu discutiile cu Seres, despre santajarea firmelor care nu dadeau publicitate etc
     

    Reply
 17. Ina Eyre

  Dragii mei, daca nu aveau probe, putea sa vorbeasca Presedintele din curticica cit voia, ca Parchetul ii zicea „noi parolam, ca Dvs. ne-ati format asa, in spiritul legii”. Nema dovezi, nema anchete, nema aprobari de interceptare.
   
  Ce ne iau astia pe dupa tufis?

  Reply
   1. Ina Eyre

     @AndreeaP Iorgulescu tot insista ca Basescu vorbeste de la gardulet, iar Kövesi executa. Kövesi n-ar executa, daca n-ar avea dovezi ca se incearca ilegalitati, ca nu e nebuna. Ar pune-o astia la stilpul infamiei, asta am vrut sa spun.

    Reply
  1. Hongse

   @elgreco
   Ce-a zis, ce-a zis? Mă făceţi să-l ascult pe Iorgulescu, şi eu aşa bine savuram o bere şi ascultam Miles Davis…. 
    

   Reply
  2. Louisy

    @elgreco Reporter: „Ati citit stenogramele?”
   Basescu: „Sincer, nu. Am avut alta treaba.” „Documentam lovitura de stat si frauda de la referendum”.
    
   A harait putin microfonul, de aceea nu s-a inteles si ultima parte.

   Reply
 18. Annia

  Iorgulescu e siderat ca procurorii s-au sesizat atat de repede, la indicatiile presedintelui din curticica! N-are nicio greata referitor la continutul stenogramelor!

  Reply
  1. oglinjoara

    @Annia l-am auzit spunând aceeaşi prostie – că e prea rapidă sesizarea – şi pe un lider de sindicat al poliţiştilor, care, culmea, se şi dădea de gol, că în 20 de ani de muncă el n-a procedat aşa
    
   normal, pentru infractori ar fi bine ca organele să se sesizeze cât mai târziu, cel mai bine niciodată

   Reply
  1. EleBelele

    @Dragos CE treaba are CCR cu plagiatul lui Ponta ??? hai sa fim seriosi, riscam sa nu mai ia in seama nici macar solicitarile serioase !

   Reply
 19. Louisy

  Deseara ma duc sa-l astept pe Basescu cand iese, sa-l intreb de unde a cumparat gardul, ca vreau sa-mi pun si eu.

  Reply
 20. quaddelta

  La B1 Iorgulescu a venit fara sa i se faca instructajul la partid. E derutat de parca l-au pus sa-si fredoneze o creatie.

  Reply
   1. severmihail

     @EleBelele  @quaddelta Da, si eu vazusem ca i se inroseste parul, dar credeam ca e de la alianta cu PSD.

    Reply
  1. elgreco

    @quaddelta Base e de vina …o asteptam dar nu stiam de unde o scoate … cica la amenintat pe Rus si ii da de gandit procuratura care se sezizeaza.

   Reply
    1. SimonaM

      @Florina  @Hongse  @Gramofonu Nu vă panicați! Arpacașul e la mine. Doar am zis că fac stocuri!

     Reply
    1. Rheia

      @Hongse  @AndreeaP Eu de-acolo imi iau de regulă știrile, iar Dan Tapalagă îmi place (chiar dacă e pe minus cu simțul umorului). De obicei sînt rapizi, dar parcă în ultima vreme i-a mușcat musca țețe. Abia se tîrîie….

     Reply
    2. Hongse

     @Rheia@AndreeaP
     S-au certat, sau încă se ceartă, de-aia am zis că încă nu mi-e clar care-i treaba cu hotnews.
      

     Reply
    3. AndreeaP

      @Rheia  @Hongse
       problema este ca Hotnews e cata agentia de presa, cum poate invoca precum sursa o pagina de Facebook, chiar si a lui Tapalaga?
     se intampla intr-adevar ceva necurat acolo

     Reply
 21. SuperUser

  „Grup infractional organizat” trebuie sa fie nelipsit de acum incolo din orice interventie publica.

  Reply
  1. oglinjoara

    @SuperUser da, dacă au recunoscut chiar ei…
   deci, să intre şi DIICOTu’ pe fir
   (oricum cei de la PG ar avea nevoie de ceva ajutoare, la cât de cât de extinsă e reţeaua)

   Reply
  1. severmihail

    @poweraxxel Pai nu cred ca se mai indoieste nimeni ca sunt reale, din moment ce sunt din hartiile oficiale ale Parchetului.
   Dar Rus ar putea spune ce presiuni au fost facute de catre Antonescu.

   Reply
  2. elgreco

    @poweraxxel Cred ca tocmai le-a platit-o…stia Bonduelle ce stia, stai sa vezi ce-l caznesc pe Plagiator zilele astea.

   Reply
   1. poweraxxel

     @elgreco Rus ori stia ori banuia ca astia sunt cu urechea pe el. Din stenograme, cazurile in care interlocutori apar doar cu initiala cred ca sunt ale celor care colaboreaza cu parchetul si recunosc discutiile

    Reply
 22. Louisy

  Mi-e mila de bietii producatori de la A3, cand apare o duda din asta.
   
  „Bai, pe cine chemam sa mamance kk@ in direct, ca incepe emisiunea in 15 minute?!!”
  „Pe X!”
  „Nu, bai, a zis ca nu mai vine pana nu-i plateste Varanu stipendia…”
  „Pai da-i telefon si zi-i sa i-o plateasca. LOL”.

  Reply
 23. quaddelta

  Ia uite ba Antena3 ce frumos scrie la Gandul:
   
  NOTA: Stenogramele fac parte din refereratul procurorilor care însoţeşte cererea de aviz transmisă de Parchet către Parlamentul României. Referatul a fost obţinut de gândul.info în baza unei cereri pe legea 544/2001.

  Reply
  1. Rosu

    @quaddelta Stai ca dupa ce se stabileste ca exista vor zice ca de fapt sunt niste fleacuri, ca aia glumeau, ca isi rideau de fapt de procurori… Cand o sa confirme cineva si autenticitatea o sa il taie bucatele pe Rus, o sa ii suduie tot neamul, vor curge spume si invective…

   Reply
    1. severmihail

      @revealer  @poweraxxel  @Canadiana De la OTV inseamna ca i se trage discursul asta elevat.

     Reply
 24. AndreeaP

  o aud pe Gorghiu la Realitatea sustinand aceeasi aberatie, ca romanii din strainatate au drept de vot dar nu trebuie inscrisi pe liste. Si refac rationamentul pe care l-am mai facut azinoapte: cum sa poti vota dar sa nu te afli in lista din care ti se socoteste procentual votul? Adica, daca in Romania sunt 10 oameni si nu voteaza nici unul dar voteaza numai 2 in strainatate, care-i procentul de votanti? Ca nu poti spune ca-i 20%, adica 2 din 10, ca nu-s din aia 10 de pe lista, is separati.

  Reply
  1. Louisy

    @AndreeaP Victor Ponta este un plagiator si trebuie sa-i fie retras titlul de doctorat, iar Crin Antonescu trebuie sa plece din politica, pentru ca asa a promis.

   Reply
 25. elgreco

  Si Norica Nicolai ii da cu „neamestecul in trebile interne”- o pizduie pe Reding…e tampita rau.-pe latrina 3

  Reply
 26. Luminita

  ce se face Crizel acum ca va trebui sa isi stranga baldachinul si sa se mute iar in pricajitul sau apartament ????
  Isi mai imagineaza cineva ca in sedinta de decizie asupra validarii/invalidarii referendumul gasca uselista va mai pretinde ca trebuiesc discutate cifrele „actualizate” post-factum ?????
  Pai dupa ce au avut dovada dezinhibarii procurorilor in a cerceta pe orisicine si orisice si stiind ca deja sunt plangeri penale legate de hartiute, adrese si paragrafe ciudate semnate de nu se stie cine si de ce, crezi ca nu sunt deja cufuriti la dos.

  Reply
  1. Hongse

   @Luminita
   Cred că îi cere sfaturi lui 0049, că el are deja experienţă. Smith&Wesson special .38 a fost bun, sau se poate mai bine? Ce model Burberry? Ce trebuie să-şi ia cu el în valiză, etc.
    

   Reply
    1. Luminita

      @severmihail ai uitat de sampon si caneala de par, fara alea nu apare nici in poza fata-spate-lateral de la Politie

     Reply
  2. geronimo

    @Luminita ce se face Crizel acum ca va trebui sa isi stranga baldachinul si sa se mute iar in pricajitul sau apartament ? :
    
                                     Primo : se culca, sa uite !
                                     Secundo : realitatea e ruina unui vis !

   Reply
 27. Rheia

  Pe Hotnews nu scrie nimic despre interceptările alea incendiare. Se poate inca o data link-ul de la care ati pornit comentariile aici, pliz? Multumesc frumos!

  Reply
  1. Annia

    @Rheia http://www.evz.ro/detalii/stiri/ioan-rus-e-important-dar-eu-chiar-nu-vreau-sa-mi-petrec-batranetile-in-puscarie-995937.html

   Reply
    1. Hongse

     @hope18@AndreeaP
     Dap, sigur n-are motive să stea liniştit. De fapt în locul lui eu m-aş întoarce cu primul avion, că dracu’ ştie ce mai comite Crizantem în lipsa lui.
      

     Reply
    2. elgreco

      @Hongse  @hope18  @AndreeaP LOL, acum realizez ca ia aplicat aceeasi procedura lui Crizel – aia cu plecatu cand se intampla cestii nu tocmai kosher in gradina.

     Reply
    3. Hongse

     @hope18@AndreeaP
     La Londra? Nu-l primeşte nimeni acolo. Dacă olimpiada era la Moscova aş fi pariat că nu se mai întoarce.
      

     Reply
    4. Luminita

      @hope18  @Hongse  @AndreeaP a plecat deja ??? daca nu eu cred ca isi pune piciorul in ghips ca sa nu mai urce in avion si sa vada cum scoate camasa aici

     Reply
 28. Taticu

  Misu. Misu Voicu (PNL) despre cererea Parchetului adresata Parlamentului in cazul Dobre:
   
  „Se pare ca in Romania respectarea legii devine, in viziunea unora, abuz in serviciu. Sunt uimit de aceasta cerere si din pacate cred ca are puternice conotatii politice. (…) Nu cred in justetea acestei cereri”, a afirmat Voicu, intr-o declaratie acordata Agerpres.

  Reply
  1. Annia

    @val_one hmmm! Deocamdata, putin ametita de la vinul din pahar. Fericita voi fi la deschiderea sampaniei!

   Reply
 29. Andy RWX

  Ce titlu de film are emisiunea lu Ciutacu de azi: „Cine-l opreste pe omul in tricou bleu?!” :)))

  Reply
  1. Louisy

    @Andy RWX Astept cu interes sa faca una cu titlul „Ne imputinam si parca mi-e frig”
    
   Primeste un like cine stie de unde e citatul.

   Reply
   1. hope18

     @Andy RWX  @AndreeaP
     Pai ce draq’sa zica psd, ca s-au bagat singuri intr-un rahat cat casa?Pai asa este cand te lasi condus de senili si infractori

    Reply
 30. Louisy

  Ma uit la moderatorii astia mai tineri de la A3. Nu stiu ce e in capetele lor, au impresia ca Varanul e etern? Daca unii precum Galmea, Chireac, Ciuvica, Badea, Storcescu, au o anumita stigma si o stampila, presupun ca si-au facut niste rezerve.
   
  Dar vad unii relativ tineri, care fac spume la gura mai mult decat cutrele batrane. Pai ei cine cred ca-i va mai angaja vreodata in media? Nu contenesc sa ma mir cat de tampiti sunt, cum le scrie „somer etern” in frunte.

  Reply
  1. Annia

    @Louisy Fac parte din categoria „lup tanar”. Sunt o multime si pe la mine, copii fidele ale stapanului, caruia ii ridica osanale si-i consolideaza soclul. Sfertodocti, incapabili sa formuleze o idee originala, traiesc si isi construiesc cariera pe o singura „valoare”: loialitatea fata de sef!

   Reply
   1. Hongse

    @quaddelta@EleBelele
    Ar trebui pus în carantină tot judeţul, e o epidemie periculoasă pe-acolo…
     

    Reply
 31. AdiAdrian

  este bine, foarte bine, ca serviciile, parchetul, ICCJ, isi fac pur si simplu datoria fata de statul de drept. este tot ce conteaza. este mostenirea institutionala a marinarului si a oamenilor din jurul lui, unul din  proiectele care nu a fost abandonat, procrastinat. sa vedem ce se intampla si cu cealalta mostenire, mostenirea politica.

  Reply
 32. Taticu

  Serios, care spunea ca bea p’acilea sau are niste medicamente sa-i dea ceva lui Ciuvica, ii pusca o vena in tampla…

  Reply
 33. Taticu

  Ordin de zi pe unitate la televiziuni: Parchetul e rau, cah, slugile lui Basescu, de fapt interceptarile nu spun nimic

  Reply
 34. Louisy

  Sergiu Andon (PC) – telefonic – in interpretarea mea libera: „Cum credeti ca e posibil ca Camera Deputatilor sa marseze la o astfel de cerere a parchetului si sa fie de acord cu o acuzatie de abuz in serviciu? Unde am ajunge astfel, sa fim toti acuzati de abuz in serviciu, judecati si condamnati? Rid mai lips: Ne protejam infractorii!”.

  Reply
  1. Andy RWX

    @EleBelele Absolut normal. Ne dam seama si ca nu vor face totul public. Acuma. Mai au nevoie si de backup 🙂

   Reply
 35. Andy RWX

  Ce misto .. reporterii B1 si A3 stau aproape unu langa altu in fata parchetului. As vrea sa vad niste microfoane in cap .. o paruiala ceva :))

  Reply
  1. Rosu

    @Andy RWX Nu o sa vezi asa ceva pentru ca mercenarii lupta numai in acele lupte pentru care sunt platiti! 😉

   Reply
 36. Louisy

  Intr-o totala lipsa de legatura cu situatia politica, leul s-a mai intarit pe interbancar (forex) cu un banut de cand au aparut inregistrarile.
   
  Eu zic ca USL sa acuze si leul de abuz, nu e posibil sa se intareasca de fiecare data cand o iau ei in mana!

  Reply
  1. quaddelta

    @elgreco Primarii ca primarii dar chiar as vrea sa o vad eu pe Tanti Aspazia jucandu-se cu chestia care tocmai i-a explodat lui Rus in fata.

   Reply
 37. CiufutozaurusRex

  e, acum urmeaza ca astia doi sa spuna cine i-au instigat sa comita abuzuri in serviciu. poate chiar cacarau insusi.
   

  Reply
  1. Annia

    @CiufutozaurusRex Pai, a spus-o Rus: a simtit presiuni din partea Crinului si a lui Basescu. „Presiunile” lui Basescu le stim, pe celelalte le deducem acum, din context

   Reply
  1. quaddelta

    @EroulBula Aceasta Agripina a justitiei care-si va da sufletul carand statul de drept in varful muntelui pentru a-l scapa de infractori.

   Reply
  2. Rosu

    @EroulBula Daca ar fi CSM plin de Codrute… Romania ar fi fost acuma tara Schengen si ar fi dat documentele pentru aderare Moldovei sa aibe si ei gata traduse 😉

   Reply
 38. oglinjoara

  Realitatea: „Totodată, procurorii arată că este de reţinut faptul că aceşti înalţi funcţionari publici cunoşteau că nu au înscris în listele electorale permanente pentru referendumul naţional din 29 iulie cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, dar nu au făcut public acest aspect”

  Reply
 39. Annia

  Hopa! Lipsesc si eu o ora-doua si cand revin ma trezesc in plina forfota mediatica! Schimbarile astea bruste fac rau la naturelul simtitor, dar ma duc sa deschid o sticla de vin (sampania ramane, inca, in frigider).

  Reply
   1. Annia

     @Taticu  Nu trageti! Sunt o amarata de bugetara, mi-a taiat un sfert din salariu, dar tot mi-am permis sa cumpar o sticla de sampanie, pentru momentul intoarcerii la Cotroceni!:)

    Reply
    1. EleBelele

      @Annia  @Taticu ai cumparat cu sticla, a? hm, suspect, un bugetar veritabil ar fi cumparat cu paharu’ :-))

     Reply
    2. Rosu

     Ca MRU! Ca si el zicea ca personal el este bujetar si parintii pensionari 🙂 Deci teoretic ar trebui sa fie uselisti de nadejde 😛

     Reply
   2. Hongse

    @Taticu@Annia
    Nici eu. În lumina ultimelor evenimente am hotărât să beau.
    (Nici eu nu m-am pus încă la curent cu evenimentele, am avut Dorel să-mi depaneze aerul condiţionat)
     

    Reply
    1. Hongse

     @Taticu
     A plecat. Uite că nu mi-a dat prin cap să-l întreb, dar nu cred că a fost. Arată a ‘domnu’ Dorel’, nu ‘băi Dorele’. Dar vine luni şi-l întreb.
      

     Reply
    2. Hongse

     @Ina Eyre@Taticu
     Nu, că a făcut treabă bună. Şi dacă a fost o să şed cu el la o bere şi o să-i explic calea cea dreaptă!
      

     Reply
  1. Louisy

    @Annia Fericito, imbuibato, ai sampanie si frigider, in timp ce noi poporu murim de foame cu pensiile taiate de Basescu!

   Reply
 40. Louisy

  Vad ca spinul la A3 prevede ca nu exista (sau nu se vorbeste de continutul) inregistrarile, in timp ce se apasa pe faptul ca e „un abuz al parchetului”, cine-i controleaza pe parcheți și că sunt ilegalități și „erate false” publicate în MO.

  Reply
  1. Louisy

   Dacă are cumva Băsescu programată o ieșire în presă deseară, sugerez să o deschidă cu lectura interceptărilor pentru ca A3 il da, de obicei, cam primele 3 minute.

   Reply
 41. poweraxxel

  ce parere aveti, atacurile e dimineata ale USLului au pornit pentru ca acestia stiau de interceptari si ca vor aparea sau au pornit cu atac iar interceptarile sunt riposta?

  Reply
  1. Rosu

    @poweraxxel Hai, mai, oameni buni… De ce credeti ca asa merg lucrurile?
   E chiar asa de greu de crezut ca procurorii isi vad de treaba si fac lucrurile eficient, astfel incat sa impiedice nebunia generala? Fac si ei tot ce le este in atributii sa pazeasca Romania de balamuc total.

   Reply
 42. Andy RWX

  Bogdan Chirieac @ A3: „Interventia murdara a parchetului in procesul electoral nu poate fi permisa” … BAHAHAHAHAHA .. Cine a murit si l-a facut pe Chirieac analist politic ?:))

  Reply
  1. Louisy

    @Andy RWX Chireac: „Sa se comvoace o sedinta urgenta a Parlamentului”.
   Chireac (interpretat de mine): „pana nu ne aresteaza astia unul cate unul”.

   Reply
 43. poweraxxel

  asadar atacul decisiv de care vorbeam ca dat de parchet a pornit … Grabit presupun de intalnirea de maine a CCR. Sa vedem riposta USL-ista … desi cred ca parchetul mai are de scos carti din maneca.

  Reply
 44. oglinjoara

  Deci, asta e dovada că vor să fraudeze rezultatul referendumului:
   
  „RUS IOAN: Deci, ei ţin, neapărat, să fie aşa, deci să fie…să se demonstreze faptul că nu…că ăla e valid şi că majoritatea, cvorumul, e ăsta şi noi trebuie să facem cvorumul ăla. Punct. Păi, de unde…să-l facem?”
   
  CLAR? CLAR!

  Reply
 45. AndreeaP

  sa intelegem ca memorandumul care-i in actiune zilele astea reprezinta acele „ordonante de urgenta” despre care se vorbeste in interceptari?

  Reply
   1. Andy RWX

     @EleBelele  @AndreeaP Pai Manoloiu confirma (din interceptari) ca oricum romanii peste 18 ani din strainatate nu s-au aflat pe listele de vot. Atunci partea din memorandum in care se cere eliminarea romanilor de afara de pe liste nu-si mai are sensul .. nu ?

    Reply
    1. AndreeaP

      @Andy RWX  @EleBelele
      is doua categorii de romani in strainatate: cei care si-au declarat domiciliul in strainatate si care, intr-adevar, sunt scosi de pe liste si cei care nu si-au declarat domiciliul in alta parte decat apar la Evidenta Populatiei si care sunt adevarata miza a matrasirii listelor, ca-s multi, vreo 2-3 mil

     Reply
    2. Andy RWX

      @AndreeaP  @EleBelele Pai cei mai multi romania nu isi declara. Pentru ca cei mai multi nu au domiciliu stabil in afara. Si e normal sa fie pe liste in tara. Da oricum .. ca sa reiteram .. la alegerile prezidentiale si referendumuri si aia care si-au declarat domiciliul in strainatate sunt luati in calcul.

     Reply
 46. Taticu

  Dementii s-au apucat sa-l toace pe Rus, ca, cica, el iese cel mai bine din interceptari si ca i se construieste o „imagine politica” :)))
   
  Norica e turbata si scuipa pe PSD :)))

  Reply
  1. Rosu

    @Taticu Rid de asta! Pai adica cum? Sa fie toti prosti si nesabuiti? Pai daca asta ii mai putin prost si mai calculat/ prudent, nu merita mai multa „imagine” decat porcii aia?

   Reply
 47. oglinjoara

  Aici Ioan Rus RECUNOAŞTE PRESIUNILE la care a fost supus pentru a scoate ilegal 1.600.000 din liste (el spune 1600):
   
  „RUS IOAN: Da, am vorbit, dar ei vor, în primul rând vor să fie minus 1600 de aia, ori…aşa ceva nu…i-am spus că nu sunt, fizic şi nu sunt dispus la niciun fel de…nimic şi atunci nu cred că va fi altă soluţie!” 

  Reply
 48. Taticu

  Ma rog, n-as vrea sa ma gandesc ce s-ar intampla daca s-ar da publicitatii stenogramele convorbirilor dintre mine si @Gramofonu …

  Reply
  1. geronimo

    @Taticu  @Gramofonu  dar dintre Base si Măria lui ? (când isi vad hiclenii pe la tembelizoare)

   Reply
 49. Taticu

  RUS IOAN: Deci, ei ţin, neapărat, să fie aşa, deci să fie…să se demonstreze faptul că nu…că ăla e valid şi că majoritatea, cvorumul, e ăsta şi noi trebuie să facem cvorumul ăla. Punct. Păi, de unde…să-l facem?
  Victor Paul Dobre: Îhî.
  Ioan Rus: Că sunt unii care zic că aşa este şi că noi ne opunem sau eu mă opun, că-s omul preşedintelui şi dumneata te-ai convertit. Am zis: Măi, deci, e în regulă, numai că voi vreţi să ne învăţaţi…ce? Că suntem tâmpiţi amândoi, eu şi cu omul ăla! Om fi proşti, dar chiar tâmpiţi nu suntem! Am băgat şi noi de seamă câţi sunt, cum sunt, iar eu nu semnez niciun singur om în plus sau în minus! Şi cu asta basta! Dacă sunt care cred că ştiu ei mai bine ca noi şi ştiu ei să numere aşa, încât aşa să fie, n-am nicio împotriveală să încurc pe cineva. Că nu înţeleg, că ăsta e un gest politic important care…Bun, e important, dar eu chiar nu vreau să-mi petrec bătrâneţile în puşcărie!

  Reply
 50. Rosu

  Aceste interpretari sunt o mare, mare bomba de presa, vor avea efect urias la imagine. Sunt practic negru pe alb ca Rus a fost pus in situatia de a organiza si gira o manevra ilegala, de falsificare a unor date oficiale.

  Reply
  1. quaddelta

    @Rosu In conditiile astea nu ar putea fi extinsa cercetarea si pentru instigarea la abuz in serviciu?
    @EleBelele iarta-mi barbarismul jurdic, dar se poate ce am scris aici?

   Reply
   1. Rosu

     @quaddelta  Din partea mea sa extinda cercetarile pana la marginea iadului, sa ii adune pe toti calcatorii de lege.

    Reply
 51. Taticu

  Asta e absolut geniala :)))
   
  DOBRE VICTOR PAUL: Da, da! Să facă o Ordonanţă, să nu voteze ăia de afară, să-i scoată de pe liste, o nebunie întreagă.
  V: Victore, hai să vedem dacă nu ne dăm demisia de tot! Pe bune!
  Victor Paul Dobre: Cum?
  V: Dacă nu cumva e bine să fugim din acest grup infracţional organizat! Pe bune!
   

  Reply
 52. Taticu

  Rus catre Dobre: „Ei cer sa scoatem 1,3 milioane de pe liste, dar asa ceva nu se poate”. Altcineva: „nu se poate asa ceva, nu avem lege. Pentru numele lui Dumnezeu”

  Reply
  1. severmihail

   Rus: Victore, hai să vedem dacă nu ne dăm demisia de tot! Pe bune!
   Victor Paul Dobre: Cum?
   Rus: Dacă nu cumva e bine să fugim din acest grup infracţional organizat! Pe bune!

   Reply
   1. EroulBula

     @severmihail NU se stie sigur daca era Rus. Cel putin din ce e dat pe Evenimentul nu reiese clar asta.

    Reply
  1. Andy RWX

    @poweraxxel Pai parchetul va fi inca aliat. Asta cat mai rezista Codruta sus. Daca prelungesc kktul asta pana pe 2 octombrie cand ii expira mandatul atunci s-a zis cu aliatii lu Basescu

   Reply
  2. EleBelele

    @poweraxxel BAI NENE, PARCHETUL NU E ALIATUL NIMANUI, ISI FACE DATORIA SI ATAT ! CINE MAI DEBITEAZA CEVA DE GENUL ASTA ARE STEGULET DE LA MINE !

   Reply
   1. severmihail

     @EleBelele  @poweraxxel E aliat prin tranzitivitate. Noi (si Base) suntem aliati cu legea. Parchetul este aliat cu legea.

    Reply
   2. Rosu

     @EleBelele  Al doilea mega-ueber-hiper like pe ziua de azi de la mine. Da’ gata! ca nu mai am. Daca mai zice careva ceva destept considerati ca va trec pe caiet pana mai strang niste like. 🙂

    Reply
    1. EleBelele

      @Andy RWX  @poweraxxel regula e pt viitor; eu nu aplic legea retroactiv ca nenorocitii astia :-))

     Reply
  1. Andy RWX

    @Taticu Omu are cat de cat capu pe mueri .. sustinut inca de o coloana .. se pare. Bineinteles ca si frica de puscarie si-a jucat rolul.

   Reply
 53. Taticu

  Antena 3: „In cazul Dobre, Basescu a declansat, cu precizie matematica, un adevarat mecanism si razboi al terorii”

  Reply
   1. elgreco

     @Andy RWX  @Taticu E incredibil done Base, le face pe toate, sa nu uit sa-l rog sa-mi spuna numerele  la Loto de saptamna asta. 

    Reply
  1. EroulBula

    @Taticu Ce repede au ajuns la Dobre.
   Intai au dat chestorii declaratii de smecheri la intrarea la Parchet, dup-aia au intrat si au inceput sa boceasca: „Tanti Codruto, pupu-ti talpa ta, noi n-am vrut da’ Dobre ne-a zis sa scriem ….. si a  mai zis ca bunica ta era o macara. Nu ne baga la balau ca suntem delicati si ne strica mersul golanii aia !”

   Reply
    1. EroulBula

      @Luminita  @elgreco  @val_one Iti dai seama cum ar arata calea ferata si rambleul dupa impact ?

     Reply
    2. Luminita

      @EroulBula  @elgreco  @val_one ohhho, se va devia traficul vreo saptamana pana sa rezolve …. gaura aia de la CFR

     Reply
  1. Canadiana

    @val_one Norica, in 28 iunie a.c:
    
   Ea susţine că reformarea CCR se impune datorită faptului că unii membri ai săi nu şi-au respectat statutul de judecător. „Cred că va trebui într-o reformă constituţională să discutăm nu neapărat despre existenţa instituţiei, ci despre populaţia prezentă în plenul acestei instituţii, care a fost desemnată politic, care nu-şi onorează mandatul de judecător, pentru că foarte mulţi dintre acei domni sunt politicieni şi nu judecători de scaun. Când am spus că a fost desemnată politic, n-am exclus şi prezenţa unor persoane trimise de PSD în cadrul CC”, a afirmat liberala.
   Norica Nicolai propune ca membrii Curţii să fie selectaţi din magistraţi de la instanţe. „Vor trebui selectaţi din magistraţi de scaun, oameni cu experienţă profesională deosebită şi cu probitate morală deosebită, pentru că dacă acest deficit de moralitate n-ar fi existat în România, n-am fi avut nici atâtea interpretări dubioase şi inconsistente în justiţie şi nici atâta dezordine morală, aşa cum există în momentul de faţă în instituţiile statului”, explică ea.
   Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.rtv.net/norica-nicolai-pnl-curtea-constitutionala-si-a-depasit-limitele-constitutionale_34102.html#ixzz238hLd3LY
    

   Reply
 54. EroulBula

  S-a ‘nervat Norica ! A zis ca-i sparge la bot pa toti, Barroso, Reding si care-i mai iese in cale.

  Reply
  1. AndreeaP

    @EroulBula
    
   Mi se pare mie sau in ultima perioada de la PSD nu se mai aude nimic? Nu-i mai vad decat pe PNL-isti facand spume la gura.

   Reply
   1. EroulBula

     @AndreeaP Iegzact :-))))))
    Au stat PSD-istii si s-au gandit. Ce pln stam noi si luam castane ca sa doarma puturosul la Cotroceni. Ia sa iasa PNL-Aripa Descreierata si sa se faca ei de kkt.

    Reply
    1. Andy RWX

      @EroulBula Pai ieri PSD-u si-a legalizat forma de asociere cu UNPR (centru-stanga). Oricum nu era naturala asocierea dintre PSD si PNL ca si orientari

     Reply
  2. Luminita

    @EroulBula pai daca vrea sa ii sparga sa le trimita traducerea declaratiei publice a presedintelui Camerei Deputatilor prin care arata pisica unor judecatori CCR explicand cu detalii cum pot fi ei, mintenas, sa isi piarda calitatea de membrii ai CCR

   Reply
 55. murfi

  am o nedumerire:
  inspectia judiciara are 40 posturi ocupate din max 70 (sper ca nu gresesc, is datele de pe site-ul lor); azi a aparut o hotarire de guvern semnata de o doamna (pop? grajdan?), nu de ponta (plecat din localitate), prin s-a marit nr max cu 20; adica mai incap 50 de inspectori noi
  e manevra de cistigare a majoritatii sau is paranoic? Elenina?

  Reply
  1. elgreco

    @murfi Sa nu uitam, Primul Plagiator cind se da o lovitura este in deplasare …..asta spune ceva si despre asumarea responsabilitatii. 

   Reply
 56. Rheia

  Eu cred că Bleen are dreptate, cînd vorbește de pierderea partidei. Tabăra noastră e în mat tehnic. (Prin analogie cu „șomaj tehnic”.) Și mai cred că orice credincios al statului de drept trebuie sa gîndeasca acum în termenii luptei de rezistență. Sigur, e important și să limităm pagubele imediate, adica să încercăm să pierdem cît mai puțini oameni și să cerem cît mai mult sprijin de la spectatori. Dar ne uităm degeaba spre instituții. Parafrazînd, ele nu pot fi mai bune decît oamenii care le populează.

  Reply
   1. Rheia

     @Nea Mda, acum am citit și eu ce spune Norica Nicolai, în comentariul Canadianei de mai sus. Cîcat, vorba lui Tetelu. Pînă și eu aș avea impresia că sînt troallă, d-apoi voi. Mă duc să mă hidratez, că vorbesc aiurea.

    Reply
  1. Hongse

   @Canadiana
   Data trecută tot într-o marţi s-a întâmplat”. Şi vinerea de dinainte Ponta era plecat din ţară. 
   (Mă duc să-mi caut părăria de staniol.)
    

   Reply
  2. poweraxxel

    @Canadiana asa la trebuie CCR-istilor! Sa se invete mante data viitoare cand pleaca in concediu sa lamureasca tot ce este de lamurit, sa nu o mai lase in coada de peste ca or sa trebuiasca sa isi intrerupa concediul …

   Reply
  1. poweraxxel

    @elgreco hai sa vedem cine o combate si cum. Cred ca dupa Norica, USL nu mai are mutari prevazute … MErge dupa ea o Monica Macovei cu o scrisoare catre Barosso si Vivy …

   Reply
    1. poweraxxel

      @elgreco in felul acesta ar pune presiune pe USL, pe ministru justitiei si ar putea ca primari isa fie intimidat ide a mai face magarii de prezenta comisarului pe justitie european …

     Reply
 57. poweraxxel

  & Bleen: Poate ar fi bun un articol in care sa ceri tuturor sa spuna ce cred ca ar trebui facut. Sa vedem ce a facut, cine si ce a fost ratat. In felul acesta, sigur uitam de liste (desi cred ca vom capata o noua obsesie: erata).

  Reply
 58. Louisy

  Dragii mei, vad ca inca unora nu le e clar.
   
  Hai sa zicem ca ne agitam cu listele atat de mult, incat CCR invalideaza referendumul, apoi Parlamentul se rusineaza atat de tare incat accepta starea de fapt, iar, in cele din urma, Basescu ajunge inapoi la Cotroceni. Ce am avea in acel moment? Ne-am intoarce pe data de 5 iulie.
   
  Acolo vreti voi sa ajungeti, acolo e nexusul, pe 5 iulie?!
   
  Mijloacele prin care vrem sa ne atingem scopul sunt:
  1. Principal: Stabilirea faptului ca a fost o lovitura (sau o tentativa, pentru cei mai sensibili) de stat.
  2. Subsecvent: Au avut loc fraude la referendum, in sprijinul loviturii de stat.
   
  Prin inferenta, vedeti voi in ce data calendaristica ne-ar duce acestea doua. In niciun caz in 5 iulie, ca n-am facut nimic. ASTA e scopul!

  Reply
    1. Louisy

     Crezi ca mie imi pasa daca Basescu e in functie sau nu? Eu vreau STABILITATE, STAT DE DREPT, POSIBILITATEA SA ACUMULEZ PROPRIETATI PRIN MUNCA MEA.
      
     Daca Basescu ma ajuta putin la asta, macar la partea cu statul de drept, bine. Dar scopul meu nu e sa ajunga Basescu inapoi in functie! Ajungerea lui in functie e cel mult un mijloc ca sa se intample cele dorite de mine.
      
     Asa ca nu se pune problema in termenii de a face ceva ca sa ajunga Basescu in functie, ci de a face ceva ca sa rasturnam CACATUL  de situatie in care ne-au adus ailalti, nu Basescu.

     Reply
    2. revealer

      @Louisy Cu tot respectul, reintoarcerea lui Basescu la Cotroceni e cam indispensabila pentru dorintele de mai sus (care, fie vorba intre noi, sunt si ale mele).
      
     Adica eu nu vad o situatie in care sa fie posibile cele de mai sus fara intoarcerea lui Basescu la Cotroceni.

     Reply
    3. Louisy

      @revealer Posibil, dar nu acesta e scopul final, dupa cum par sa considere unii dintre comentatori.
      
     Argumentele legate de liste s-ar putea sa asigure revenirea lui Basescu. Dar daca avem si alte argumente, care asigura revenirea lui Basescu + chestiile care ne ard pe noi in realitate? Eh?

     Reply
    4. revealer

      @Louisy Fiecare la timpul lor. Dar pentru revenirea lui Basescu, sa fim seriosi, listele nu sunt relevante. Listele au fost un pretext (ori pentru amanare ori pentru validare).

     Reply
  1. Taticu

    @Louisy Nu cred ca poti spera, in nebunia asta, la un castig mai mare decat a te reintoarce la situatia din 5

   Reply
  1. Luminita

    @Rezon este clar ca in usl se vorbeste si actioneaza pe doua voci, Stroe face spume vorbind de rezultatele memorandumului ce vor servi la CCR, Dusa zice ca nope

   Reply
 59. Taticu

  Interesant, Radu Stroe a declarat in conferinta de presa (in care a spus ca erata este falsa) ca paragraful lipsa/buclucas este „opera” a 6 (sase) judecatori – continuand ca e fals intrucat nu au fost 9.

  Reply
   1. Taticu

     @hope18 Oricine ar putea contesta tampenia lui Stroe (care a spus clar ca nu-l intereseaza ce e publicat in Monitorul Oficial). Mie mi s-a parut interesant ca Stroe a facut referire la 6 judecatori.

    Reply
    1. Canadiana

      @Taticu  @hope18  e strigator la cer ca un ministru face comentarii despre autenticitatea actelor ccr. wtf.

     Reply
   1. valid

     @hope18  @Taticu asta-i buna cu bunul simt
    de pus alatuturi de usa constiintei lui cacarau si de inauntrul fiintei lui marga

    Reply
  1. Luminita

    @Taticu cretinul s-a dat de gol, anume ca decizia de publicare a eratei a fost luata intr-o sedinta cu majoritate legala, adica minimum 6 judecatori.
   Cei trei crai de la est sunt abulici, ei confunda majoritate de 9, obligatorie prin exceptie doar pentru sedinta in care se solutioneaza validare/invalidarea referendumului, cu majoritatea simpla practicata in toate celelalte sedinte ce hotarasc asupra unor chestiuni de proceduri/regulamente de functionare interna a CCR

   Reply
   1. Shaq

     @Luminita  @Taticu Daca tot sint 6 de o parere, nu ar trebui marti sa discute si alte chestii de tip invalidare/validare referendum?

    Reply
    1. Luminita

      @Shaq  @Taticu sunt lucruri diferite, cei 6 care au asigurat majoritatea simpla in sedinta di 6 iulie, au fost de acord ca paragraful buclucas sa fie publicat pentru simplu motiv ca in minuta hotararii acesta exista. Pentru validare/invalidare referendumul, prin exceptie, trebuie sa fie prezenti 9 judecatori si 6 sa ia o decizie

     Reply
 60. geronimo

  N-am nicio indoiala ca vor fi măturați de la putere pana la sfârșitul mandatului (daca vor câștiga). Fac toate prostiile care tin de ei ca sa iasa la Intalnirea cea Mare, cu publicul larg. Astazi, minciuna nu mai poate fi păzita cu tot arsenalul si obedienta de care a beneficiat statul totalitar. Nici ideologia nu mai arde ca o flacara, nici carnasierele nu mai servesc cauza ca in anii de seductiei de inceput. Nu mai e ca inainte. Nu mai are cum sa fie ca inainte. Nici macar comunistii lor nu au reusit pana la urma sa puna istoria intre paranteze si sa se permanentizeze la putere.
  Grav e de-abia faptul ca ne vom prabusi cu totii impreuna cu ei -economic, in crize politice si instabilitate in lanț. Plus alte „helea” (alea). vorba lui bunica-mea

  Reply
   1. geronimo

     @Canadiana  nu se mai pune problema de zeci de ani. Rămân la părerea ca astazi datele sunt simțitor diferite. Ar putea sa mai mimeze democratia o vreme, insa dezastrul economic ii va ajunge din urma, iar Basescu acolo ca sa-l mai arate cu degetul 

    Reply
   2. geronimo

     @Canadiana  nu se mai pune problema de zeci de ani. Rămân la părerea ca astazi datele sunt simțitor diferite. Ar putea sa mai mimeze democratia o vreme, insa dezastrul economic ii va ajunge din urma, iar Basescu nu va mai fi acolo ca sa-l arate cu degetul 

    Reply
    1. Louisy

      @geronimo  Lucasenko este presedinte in Belarus din 20 iulie 1994 (apud wikipedia). Chavez este presedinte in Venezuela din 1999 (apud aceeasi sursa).
      
     Caracteristica unor regimuri mafioto-totalitare este ca vremurile ii ajung greu din urma.

     Reply
    2. geronimo

      @Louisy  In Belarus e dictatura, clar. Dar cu totul altceva e totalitarismul. Pe langa asta, ei nici macar nu au memoria unei democratii care sa-i fi precedat candva. Nici in NATO si UE nu sant. Nu e chiar identica situatia.

     Reply
    3. geronimo

      @Canadiana   Noooooo, invers : usl-ului nu-i va fi la fel de bine cu noi (ca lui Lucasenko). 
     Garantat (e doar o problema de timp)
     Parerea mea

     Reply
 61. Emil Stoica

  bleen: am recitit cele 3 articole in care ai facut recomandari. Insa recomandarile sunt mai degraba catre MRU, catre PDL, catre Basescu si cei din jurul lui Basescu. In afara sa comentam pe internet, ce recomandari ai pentru cititorii acestui blog?

  Reply
 62. poweraxxel

  Degeaba se chinuie Blaga c udiscursuri. Fapte!!! Plangeri la parchet, cereri la CCR, etc. Razboi total!!! Pe de alta parte, judecatorii USL-isti din CCR cred ca trebuie sa fie constienti de trecutul lor. Asa cum A3 isi permite sa calce in picioare numele judecatorilor anti-USL, cred ca si cealalta parte a presei poate face acelasi lucru …

  Reply
  1. poweraxxel

   dupa alte 30 de minute, trebuia ca Neamtu sa iasa si el cu declaratii de genul „NR va picheta sediile prefecturilor din toata tara …”, etc. Trebue presiune pe manevrele facute in tara …

   Reply
   1. poweraxxel

    evidenta populatiei trebuia bombardata cu solicitari de clarificari asupra a ceea ce urmeaza sa faca … Ce au inteles ei ca l-i s-a cerut ca sa poate fi atacat ica incalca legea si/sau atributiile, etc

    Reply
    1. Louisy

      @poweraxxel Serviciului de evidenta a populatiei nu i s-a cerut sa faca nimic. Nu inteleg de ce ar trebui sa pierdem vremea.
      
     Care e scopul final? Raspunzi la intrebarea aceasta si actionezi in consecinta.

     Reply
    2. poweraxxel

      @Louisy scopul final este unul singur: presiune. Cat timp USL-istii stau in presiune fac greseli sau nu pot pune la cale contraatacuri … Evidenta populatiei nu face nimic deocamdata …

     Reply
    3. Louisy

      @poweraxxel Fizica de clasa a zecea (cred) ne invata ca scopul final nu poate fi decat o stare, nu un proces.
      
     „Presiune” este un proces. (Nu in fizica, in mediatica). Cu presiunea vrei sa ajungi la o stare de echilibru. Identifica starea si aplica presiunea in directia asta.

     Reply
    4. poweraxxel

      @Louisy aici nu vorbim de fizica, ci de psihologia maselor, de manipularea lor, etc. Nu te baza pe faptul ca legea spune ceva. Mai ales ca acum „opinia publica” cere o anume aplicare a legii … Am iesit demult din limita legii, si deja se va decide in functie de presiunea publica. Asadar, este important cine va face presiune mai mult. Razboiul nu mai este demult pe un singur pla: CCR. USL il poarta in mai multe planuri. Anihilarea cat mai multor astfel de planuri si trecerea USL in defensiva tine de cat e multa presiune pui pe oamenii lor … SI au demonstrat ca pot fi lovit destul de usor. Nu uitati zvonurile desprecerturile din interiorul USL dupa ce s-a incheiat referendum-ul. Conducerea a cerut ca ei sa puna presiune in continuare, si astfel a evitat colapsul si au trecutsi la conducere ,…

     Reply
 63. SuperUser

  Radu Carp la B1, erata o data publicata in MO produce efecte si este obligatorie pentru toata lumea.

  Reply
  1. teocharis

    erata este contestata puternic din interiorul CCR (3 judecatori daca nu ma insel)
    
   asta e una din mizele usele pana in 31 august : declansarea unui conflict deschis in interiorul curtii

   Reply
   1. Louisy

     @teocharis Am ascultat cu atentie si niciunul nu contesta erata.
    Cel de alataieri a fost intrebat pe un post, direct, daca erata respectiva nu face parte din ce au adoptat ei. A fost foarte grijuliu sa nu cumva sa spuna asa ceva, a spus ceva de genul „eu nu am declarat asa ceva”.
     
    Erata deci face parte, agitatia e numai pe procedura, pe praf in ochi. Cu scopul mentionat in articolul la care comentam.

    Reply
  2. abis

    @SuperUser Si Radu Stroe: „erata este un fals”
    
   Deci o sa avem judecatori de la CCR acuzati la Parchet de fals in acte publice?

   Reply
 64. poweraxxel

  Asadar USL ataca erata pe fata dar nu o reclama in justitie … Sunt 2 variante. FIe judecatorii anti-USL au facut o manarie fie cei pro-USL. Cel ma iimportant este ca notitele originale ale judecatorilor stabilite in plen sa fie cunoscute.

  Reply
 65. Rezon

  Aseara, presedintele C|amerei Deputatilor, al treilea om in stat, a comis in direct cea mai brutala forma de presiune asupra CCR, prezentand un plan de eliminare a judecatorilor neafiliati USL. 
   
  Pana la aceasta ora, nu avem o reactie oficiala de protest din partea nimanui – nici a lui Basescu, nici a PDL & friends, nici a societatii civile. 

  Reply
    1. revealer

      @Bleen  @poweraxxel  @teocharis  @Rezon NR e un cacat, PDL e un cacat, ICCD vrea sa faca o mare alianta cu ei.

     Reply
    2. poweraxxel

      @Bleen  @teocharis  @Rezon asta banuiam si eu, dar n-am vrut sa spun … In cazul asta, cine se stie ca mai are ceva sange in vene se poate posta in fata sediului de campanie a lui Basescu si sa ii spuna personal ca este gata sa se ofere sa il ajute ca ceilalti sunt pitpalaci …

     Reply
    3. poweraxxel

      @Bleen  @revealer  @teocharis  @Rezon am impresia ca la ora actuala B1, EvZ si RL pe alocuri impreuna cu Adevarul si altii sunt mai puternici decat Basescu & company. SI de fapt, singurii care le mai ofera bruma de credibilitate pe care o mai au …

     Reply
 66. Bleen

  1. Tema centrală: lovitura de stat. Pusă pe prima pagină, documentată, argumentată. De toată suflarea dreptei, cu Băsescu în frunte. Faptul că ești parte a unei lovituri de stat nu e deloc confortabil. Lucrurile sînt extrem de serioase și pot lua o turnură nasoală care se poate lăsa cu pușcărie. Tema să fie susținută internațional, prin mesaje, apeluri ale liderilor politici ai dreptei, prin intelectuali, societate civilă. Puciul parlamentar, atacul la Curtea Constituțională, demisia lui Rus, efecte economice, antieuropenismul puciștilor etc. Plîngeri penale, acuzații publice, apeluri, documentare juridică, argumentare din pdv politologic, explicații, analogii. Puci, lovitură de stat, puci, lovitură de stat, de dimineața pînăm seara. Înlocuirea președinților camerelor, trecerea MOf la guvern, înlocuirea avocatului poporului, suspendarea, referendumul, acțiunea împotriva CCR – toate acestea sînt etape ale loviturii de stat. Toate aceste mișcări sînt ilegitime, antidemocratice, anticonstituționale, abuzive.
   
  2. Tema secundară: frauda. Documentarea fraudei. Promovarea temei intern și internațional. Fraudă masivă. Refeendum ilegitim. Plîngeri penale, exemple, dovezi.
   
  Ieșiri zilnice ale purtătorilor de imagine: Băsescu, PDL, ICCD plus alți clovni de pe acolo.
   
  Aceste două teme înseamnă: mobilizarea instituțiilor statului, forțelor externe și societății civile și demobilizarea susținătorilor puciștilor.

  Reply
  1. Bleen

   Blogary nu are forța logistică și resursa umană să documenteze tot. Pînă acum trebuia să existe istoria loviturilor de stat din ultimii 200 de ani din toată lumea. Cu precedente, cu similitudini. Latura istorică. Apoi latura politologică, apoi latura juridică, latura mediatică. Latura geostrategică. Latura economică.
    
   Lovitura de stat pe capitole:
    
   1. istoric
   2 politologic
   3. juridic
   4 geostrategic
   5 economic

   Reply
    1. poweraxxel

      @Bleen si am impresia ca strategia de urmat trebuie sa priveasca puternic daramarea argumentelor pe care USL le ofera judecatorilor talibani din CCR precum si oferirea unor argumente judecatorilor anti-USL … 

     Reply
    2. poweraxxel

      @Louisy CCR va decide pe baza datelor pe care le vor primi. Daca vor avea indoieli datorita acuzepor asupra celor ce le furnizeaza datele, nu vor putea decide pro-USL …

     Reply
    3. Louisy

      @poweraxxel De vreo saptamana, pret de vreo trei articole si cateva sute de comentarii unii dintre noi spun ca trebuie sa iesim odata din logica listelor.

     Reply
   1. geronimo

     @Bleen  Loviturile de stat parlamentare mai ales.
    Vag, din cate stiu, astea sunt cele mai instructive in cazul nostru. Nu stiu ce mai face Catalin Avramescu. Tin minte ca dupa prima suspendare el a fost primul (si nu stiu daca nu cumva si singurul) care i-a spus clar  si raspicat : lo-vi-tu-ra de stat par-la-men-ta-ra. Fra sa urmaresc prin presa am impresia ca observatia lui a cazut ca o bila in ulei, far sa faca valuri, fara sa suscite interesul presei, politicienilor si politologilor pentru ceea ce tocami traisem in primavara lui 2007 si care era foarte probabil sa ni se mai intample..

    Reply
    1. geronimo

      @Bleen   Mi-a mai placut la el o idee care imi incoltise si mie in minte, fara a avea aplombul si indrituirea lui de a o propune dezbaterii publice : La ce bun Stanga? (e atat aloc in cadrul liberalismului incat pot coexista curente, idei si partide concurente, fara falimentul asta multiplu si strigator la cer care e Stanga) Dar asta inseamna astazi sa fluieri in biserica, si nici nu are priza la mase. Dar macar noi sa nu ne mai amagim cu.. simetria necesara.  Pe de alta parte ne mai da si de furca, la propriu 

     Reply
    2. Rosu

      @geronimo Da! Pentru ca „dreapta” generica este in sine normalitatea. Stanga este un accident istoric, nascuta din ura, frustrare si respingerea cumpatarii intelepte.
     In dreapta avem conservatori si liberali, oameni de multe feluri si orientari. In principiu stanga depoziteaza revansismul, dreapta depoziteaza constructivismul. Daca am avea doar un concurs intre conservatori si liberali (liberali in sensul clasic, nu in sensul Crin) Romania ar fi o tara normala la cap. Nu vreau nici sa aud de socialism, etatism, niciun -ism.

     Reply
    3. geronimo

      @Rosu  stânga e născută din beciurile resentimentului (ceva de genul : de ce aiba Bleen blog, iar eu nu??)

     Reply
    4. EroulBula

      @geronimo  @Rosu Corect. Sa-i inchid blogul lui Bleen ca io daca am unul nu stiu ce sa fac cu el.

     Reply
    5. geronimo

      @EroulBula   : )))
     Sa i-l închidă, ca nu-mi place concurența, decât de unul singur. Si uite asa a facut Stanga din Statul Majusculat cel mai redutabil instrument anticoncurential ( in secolul in care ma facut noi ochi..)

     Reply
  2. poweraxxel

    @Bleen vezi? Acum, daca vre-unul va mai face pe tine sau Aligica nebuni depuneti plangere impotriva existentei PDL ca partid. Poate inteleg mesajul. Pon sa ii scuipe in cap pe toti lingaii pe care ii au in jurul lor, dar pe cei ce ii sustin acolo unde sunt niciodata ….

   Reply
  3. valid

    @Bleen tema tertiara : exista o solutie foarta eleganta (propusa chiar de basescu ptr inalturarea lui) fara ca asta sa genereze tensiunile care s-au generat. plus bouns  prin care cei 7 milioane de nemultumiti de acum, ar fi cistigat si un parlament cu vreo 300 de borfasi mai putin

   Reply
 67. teocharis

  things are converging fast:
   
  inteleg, din ultimele evolutii (cvorum, erata, memorandum, etc) ca gubernul va transmite pe 31 august lista completa a celor 18.3 milioane (lista BEC,  fara sa scoata niciun votant!) defalcata pe cele 9 puncte , cf memorandumului
   
  CCR ii va reveni sarcina, imposibila! de a decide cine ramane si cine nu in cvorum(ex.  critic: cetatenii fara pasaport crds dar care traiesc de multi ani in strainatate)
   
  aceasta decizie, de a schimba definitia corpului electoralcvorumului, este una „politica” si nu poate fi luata, dpmdv, decat printr-un nou… referendum
   
  pronostic: sanse de 90% pentru o noua amanare pe 31 august

  Reply
  1. poweraxxel

    @teocharis acest lucru poate fi evitat daca PDL, Basescu sau organizatii neguvernamentale adreseaza o cerere catre CCR pentru a lamuri cine are dreptul de a fi pe lista si cine nu. Astfel, pe 31 cand guvernul transmite datele deja stie toata lumea ce trebuie scos si ce nu …

   Reply
    1. poweraxxel

      @teocharis despre noi, n-ar interesa pe nimeni. N-ar sti nimeni despre cererea noastra, si nici n-am conta. Insa daca organisme, persoane sau institutii (de presa de ex.), cu o imagine publica puternica, cu un impact la public mult mai mare decat noi, niste persoane fizice, ar face astfel de demersuri altfel ar fi tratati … Ca sa ai succes, ai nevoie de imagine. Ca gestul tau sa aiba impact. Ma enerveaza ca atatia „aviatori” care graviteaza in jurul lui Basescu stau de pomana de atata timp. Din cand in cand mai ciripesc cate ceva chicotind de somn pe la B1 si atat …

     Reply
    2. teocharis

      @poweraxxel nu stiu daca e nevoie de cineva „cu imagine puternica” ptr a sesiza ccr in legatura cu cele 9 puncte din memorandum

     Reply
    3. poweraxxel

      @teocharis este hilar sa fiu intrebat eu de ce nu fac ceva in timp ce Neamtu, MRU sau mai stiu eu ce „copii minune” se joaca de-a avioanele la umbra … In momentul asta, astia trebuiau sa transpire. Sa fie varful de lance. USL sa n-aiba timp sa spuna ceva de Basescu de atacurile din parte acestora … In schimb, il iau la tina la discretie. L-au facut sa intre in defensiva. Astia sunt pe garduri …

     Reply
  1. poweraxxel

    @Bleen degeaba te enervezi. Nu contesta nimeni ca aveti dreptate asupra diagnosticului. Ceea ce este ingrijorator este ca nu exista reactie mai departe. Nu ma refer la citiorii blogary sau mai stiu eu ce cetatean simplu, ma refer la organizatii si personaje din jurul lui Basescu care dorm in bocanci. S-au infiintat sau au aparut ca sa existe si atat. Fara initiativa, fara inspiratie … Eu unul amarat sau majoritatea celor de pe aici nu cred ca au puterea sa ii scuture un pic. Dar tu ai alte oportunitati si ii poti atentiona nu neaparat public de la alt nivel decat noi …

   Reply
   1. Bleen

     @poweraxxel Sînt boi. Cînd eu și Aligică am făcut-o, ne-au luat la refec. Aligică a fost făcut prost și aruncat la comentatorii de pe Facebook și la alți retardați să-l sfîșie. Băsescu nu suportă să sufle nimeni în fața lui. D-aia tac toți.

    Reply